Sijoitusohjeet

Sijoituksen tekeminen

Sijoitus tehdään merkitsemällä ja maksamalla osake sähköisesti Foodiq Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa foodiq.fi. Kirjautuminen palveluun tehdään sähköisellä tunnistamismenetelmällä, joka on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain mukainen sijoittajan tunnistamismenetelmä. Merkintä tapahtuu hetkellä, jolla sijoittajan valitsema sijoitussumma on siirtynyt kokonaisuudessaan Foodiq Oy:n osoittamalle pankkitilille.

Mikäli kyseessä on sijoittajan ensimmäinen sijoitus, palvelu pyytää sijoittajaa täydentämään henkilö- ja yhteystietonsa, lisäämään pankkitilinsä numeron sekä hyväksymään osakeannin ehdot.

Sijoituksen määrä ja sijoitusaika

Sijoituksen määrä on Foodiq Oy:n palvelussaan ilmoittama ja sijoittajan valitsema merkintähinta. Sijoitusaika alkaa siitä päivästä, kun summa on kokonaisuudessaan maksettu Foodiq Oy:n palvelussaan osoittamalle pankkitilille. Sijoitusaika päättyy, kun Foodiq Oy on maksanut sijoituksen kokonaisuudessaan tilittämättömine tuottoineen sijoittajan vastatilille. Sijoitus on voimassa toistaiseksi.

Merkintähinnan maksaminen

Valitse haluamasi sijoitettava summa sijoituslaskurista. Pienin mahdollinen sijoitus on 1000 €. TEE SIJOITUS -painikkeesta sinut ohjataan verkkomaksuvälittäjä Paytrailin palveluun sijoituksen maksamista varten. Maksun suoritukset jälkeen sinut ohjataan automaattisesti takaisin Foodiq Oy:n palveluun.

ODOTTAA REKISTERÖINTIÄ tarkoittaa, että maksu on lähtenyt pankkitililtäsi, mutta ei ole vielä vastaanotettu Foodiq Oy:n tilille. Maksun perille saapuminen kestää 1-2 pankkipäivää. Maksun kirjauduttua Foodiq Oy:n tilille osakemerkintä hyväksytään vielä muodollisesti hallituksen toimesta saman päivän aikana.

AKTIIVINEN tarkoittaa sitä, että osakemerkintä on hyväksytty ja osakkeille kertyy päivittäin osinkoa.

TILITYKSET-osiossa näet tekemillesi sijoituksille maksetut osingot.

SIJOITUKSET-osiosta näet kaikki tekemäsi sijoitukset ja voit myös ne yksittäin lakkauttaa.

Sijoitukseen ja palveluun liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Sijoituksen tekemisestä sekä palvelun avaamisesta ja ylläpidosta ei koidu sijoittajalle mitään kuluja.

Tuoton maksu sijoittajalle

Tuotto lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Tuotto lasketaan sijoitusajan alkamispäivää seuraavasta päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai sijoituksen päättymispäivää edeltävään päivään.

Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Sijoituksen päättyessä tilittämätön tuotto maksetaan osakkeen lunastuksen yhteydessä.

Tuottoa maksetaan vain, jos Foodiq Oy:llä on voitonjakokelpoisia varoja tilikaudelta ja edellisiltä tilikausilta. Tuoton maksaminen edellyttää myös, että Foodiq Oy on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen. Sijoittajan saama tuotto kuuluu osinkoverotuksen piirin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Sijoituksen lunastaminen takaisin

Osakkeenomistaja voi tarvittaessa lähettää lunastuspyynnön yhtiölle. Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet

Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle

Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle. Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastushinta on yksi (1) euro. Lunastus- ja suostumuslausekkeet eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eivätkä yleisseuraantoja.

Muut ehdot

Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan Foodiq Oy:lle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla.

Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet.

Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja vastatilinsä muutokset Foodiq Oy:n verkkopalvelun viestitoiminnolla. Myös muu sijoittajasuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään palvelun viestitoiminnolla.

Foodiq Oy:llä on milloin tahansa oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä eikä niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Foodiq Oy ei ole luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä sijoitus ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

Vastuunrajoitus

Foodiq Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Foodiq Oy ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä Foodiq Oy korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Foodiq Oy ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Foodiq Oy:llä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Sijoittajan tietosuoja

Foodiq Oy ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Foodiq Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli sijoittajalla ei ole vakinaista kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tee sijoitus Foodiqiin
Lataa esite sijoittajille

 

 

Lisätietoja:
Foodiq Oy
CEO Robert Savikko
robert@foodiq.fi
+358 50 566 1065