Suunnatun osakeannin ehdot

Foodiq Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 17.12.2020 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Foodiq Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista 28.12.2020. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä
Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 3000 kpl yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 1000 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään yhtiön ilmoittamalle pankkitilille foodiq.fi -palvelussa. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavasta päivästä.

Osinko

B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on yhdeksän (9) prosenttia osakkeen merkintäpäivästä lukien.

Osinko-oikeus ja osingon maksaminen

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. B-sarjan osakkeiden kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille siten, että maksupäivä on kiinteästi neljännesvuosittain: 4. tammikuuta, 4. huhtikuuta, 4.heinäkuuta ja 4. lokakuuta. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella on ainoastaan kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain pakottavien säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeella ei ole äänioikeutta. B-osakkeen haltijalla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähimmäisosinkoon. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan,  yllä määritelty osinko-oikeus, sekä lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeiden takaisin lunastaminen

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla.

Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto.

Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. B-osakkeen omistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen osakkeenomistaja voi kuitenkin aikaisintaan esittää 24 kuukauden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä lukien. Yhtiö voi myös oma-alotteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voi maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viime kädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y- tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Osakkeiden merkintä foodiq.fi -palvelussa edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta.  Uudet B-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Helsingissä,

28.12.2020 Hallitus